# Created by 凌云
# filename :python_1_65.py

a = "中".encode()
type(a)
a

len(a)

b = a.decode()
b
type(b)
len(b)

c = b.encode('utf-8')
c
type(c)

c == a

  • python

    Python (发音:[ paiθ(ə)n; (US) paiθɔn ]n. 蟒蛇,巨蛇 ),是一种面向对象的解释性的计算机程序设计语言,也是一种功能强大而完善的通用型语言,已经具有十多年的发…

    7952 引用 • 22 回帖 • 2 关注
  • 零基础
感谢    赞同    分享    收藏    关注    反对    举报    ...