# Created by 凌云
# filename :python_1_62.py

l1 = [1,2,3]
l2 = l1

l1[0] = 99
l1
l2

l1 = [1,2,3]
l2 = [1,2,3]

l1[0] = 99
l1
l2

l1[0] = 1

l1 == l2
l1 is l2

l3 = l1
l3

l3 == l1

l3 is l1

  • python

    Python (发音:[ paiθ(ə)n; (US) paiθɔn ]n. 蟒蛇,巨蛇 ),是一种面向对象的解释性的计算机程序设计语言,也是一种功能强大而完善的通用型语言,已经具有十多年的发…

    7952 引用 • 22 回帖 • 2 关注
  • 零基础
感谢    赞同    分享    收藏    关注    反对    举报    ...