# Created by 凌云
# filename :python_1_60.py

a = set("qiwsir")
a

b = set("python")
b

a == b

a != b

c = set("qi")
c

c < a

c.issubset(a)

a.issuperset(c)

a < b

a.issubset(b)

a | b

a.union(b)

a & b

a.intersection(b)

a and b

a - b

a.difference(b)

a.symmetric_difference(b)
        

  • python

    Python (发音:[ paiθ(ə)n; (US) paiθɔn ]n. 蟒蛇,巨蛇 ),是一种面向对象的解释性的计算机程序设计语言,也是一种功能强大而完善的通用型语言,已经具有十多年的发…

    7952 引用 • 22 回帖 • 2 关注
  • 零基础
感谢    赞同    分享    收藏    关注    反对    举报    ...