# Created by 凌云
# filename :python_1_57.py

a_set = {'a','i'}
type(a_set)

a_set.add("qiwsir")
a_set

b_set = set("python")
type(b_set)
b_set

b_set.add("qiwsir")
b_set

b_set.add('[1,2,3]')
b_set

s1 = set("ab")
s1

s2 = set(['github','qiwsir'])
s2

s1.update(s2)
s1

s2
        

  • python

    Python (发音:[ paiθ(ə)n; (US) paiθɔn ]n. 蟒蛇,巨蛇 ),是一种面向对象的解释性的计算机程序设计语言,也是一种功能强大而完善的通用型语言,已经具有十多年的发…

    7952 引用 • 22 回帖 • 2 关注
  • 零基础
感谢    赞同    分享    收藏    关注    反对    举报    ...