# Created by 凌云
# filename :python_1_34.py

la = [1,2,1,1,3]
la.count(1)

la.append('a')
la.append('a')
la

la.count(2)
la.count(5)

  • python

    Python (发音:[ paiθ(ə)n; (US) paiθɔn ]n. 蟒蛇,巨蛇 ),是一种面向对象的解释性的计算机程序设计语言,也是一种功能强大而完善的通用型语言,已经具有十多年的发…

    7952 引用 • 22 回帖 • 2 关注
  • 零基础
感谢    赞同    分享    收藏    关注    反对    举报    ...