1073png

#Created by GeeCall
# filename :python_test12.py

def output(s,l):
  if l==0:
    return
  print (s[l-1])
  output(s,l-1)
 
s = raw_input('Input a string:')
l = len(s)
output(s,l)

题目:利用递归函数调用方式,将所输入的 5 个字符,以相反顺序打印出来。

 • 代码
  161 引用 • 44 回帖
 • python

  Python (发音:[ paiθ(ə)n; (US) paiθɔn ]n. 蟒蛇,巨蛇 ),是一种面向对象的解释性的计算机程序设计语言,也是一种功能强大而完善的通用型语言,已经具有十多年的发…

  7952 引用 • 22 回帖 • 2 关注
 • python练习实例
  12 引用 • 3 回帖
感谢    赞同    分享    收藏    关注    反对    举报    ...