Project: fftoptionlib Author: arraystream File: moment_generating_funs.py (license) View Source Project

def heston_log_st_mgf(u, t, r, q, S0, V0, theta, k, sigma, rho):
  dt = np.sqrt((sigma ** 2) * (u - u ** 2) + (k - rho * sigma * u) ** 2)
  beta = k - u * rho * sigma
  g = (beta - dt) / (beta + dt)
  D_t = (beta - dt) / (sigma ** 2) * ((1 - np.exp(-dt * t)) / (1 - g * np.exp(-dt * t)))
  C_t = u * (r - q) * t + k * theta / (sigma ** 2) * (
    (beta - dt) * t - 2 * np.log((1 - g * np.exp(-dt * t)) / (1 - g)))
  return np.exp(C_t + D_t * V0 + u * np.log(S0))
 • python

  Python (发音:[ paiθ(ə)n; (US) paiθɔn ]n. 蟒蛇,巨蛇 ),是一种面向对象的解释性的计算机程序设计语言,也是一种功能强大而完善的通用型语言,已经具有十多年的发…

  7952 引用 • 22 回帖 • 2 关注
 • numpy

  NumPy 是一个基础科学的计算包,包含: 一个强大的 N 维数组对象 sophisticated (broadcasting) functions tools for integrating C/C++ and Fortran code 有用的线性代数…

  1115 引用 • 1 关注
感谢    赞同    分享    收藏    关注    反对    举报    ...